Festningsarrest, straff som kunne idømmes for visse handlinger som var undergitt påtale ved riksrett etter ansvarlighetsloven av 7. juli 1828; opphevet 1932.