Ferskvannsavleiring, sediment avsatt i strømmende eller stillestående ferskvann inne på kontinentene. Inndeles i klastiske avleiringer, som grus, sand, silt, leire; kjemiske avleiringer, som sjømalm, myrmalm, kalktuff m.m. og organiske avleiringer, som diatoméjord (kiselgur), gytje, torv, kull o.l. Fossile ferskvannsorganismer og landplanter finnes ofte i ferskvannsavleiringer fra den yngre del av Jordens historie (fra og med devon).