Til å sette tropper over vassdrag benyttes oversettingsbåter, ferger, feltbroer eller krigsbroer. Dette materiell blir betjent av ingeniøravdelinger. Infanteriets personell blir normalt satt over i båter som vanligvis tar 8–12 mann med full stridspakning og to manns betjening. Ferger kan bygges ved å sette sammen oversettingsbåter av spesielle typer eller ved å benytte pontonger som inngår i de fergesett som ingeniøravdelingen medbringer. Fergenes lasteevne kan varieres alt etter hvor mange oversettingsbåter eller pontonger man bruker. Oversettingsbåtene eller pontongene legges ved siden av hverandre med en viss avstand, og overbygningen, som lages av standardisert materiell, blir lagt på tvers av dem. En del av det materiell som brukes til å bygge ferger, kan også nyttes til krigsbroer.