Felttjenesteøvelse, feltmanøver, øvelse som gjennomføres med større kombinerte troppestyrker for å samtrene avdelingene og gi befalet og høyere sjefer øvelse og erfaring i å føre tropper under feltmessige forhold. Styrkene er delt i to partier, hvert med sjef og stab. Den dirigeres av en øvelsesledelse som før øvelsen begynner, gir hvert parti en forutsetning som angir den alminnelige krigssituasjon og med slike opplysninger om motstanderen som partiet sannsynligvis ville ha hatt. Til hjelp har øvelsesledelsen et stridsdommerapparat med partistridsdommere og stridsdommere ved de enkelte avdelinger. Øvelsen dirigeres ved at ledelsen gir ordrer til partiene under øvelsens gang fra overordnede sjefer, slik at man får frem bestemte momenter. Avdelingsstridsdommerne avgjør det sannsynlige resultat av oppståtte kampsituasjoner, sørger for at øvelsen ikke kommer ut av kontroll og følger avdelingenes utførelse av gitte oppdrag. Felttjenesteøvelsen avsluttes ofte med samlet gjennomgang, kritikk og erfaringer.