Fellingskvote, det antall storvilt (elg, hjort, villrein og rådyr) som tillates felt på et område (jaktvald). Kvoten fastsettes av fylkesmannen, hvis avgjørelse kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning. Kvotens sammensetning fastsettes av kommunen. Avgjørelsen kan påklages til fylkesmannen.