Erklæringsteorien, avtalerettslig teori som innebærer at den som avgir en erklæring kan bli bundet selv om hans utsagn ikke stemmer overens med hva han har ment å uttrykke. I motsetning til viljesteorien, som legger vekt på hva avgiver av utssagnet har ment med det, legger erklæringsteorien vekt på hvordan utsagnet er naturlig å forstå for en normalt oppegående person, og innebærer derfor en mer objektivisert tilnærming til spørsmålet om avgiver er forpliktet av utsagnet enn det viljesteorien legger opp til. Norsk rett kan sies å bygge på en variant av erklæringsteorien.