Episcopus, tilsynsmann, biskop. Episcopus in partibus infidelium, romersk-katolsk titulærbiskop som i navnet innehar en bispestol som ikke lenger eksisterer fordi kirken er fortrengt fra området.