Epeirogenese er en tektonisk prosess som forårsaker langsomme, i hovedsak vertikale, bevegelser i jordskorpen. Resultatet er større jordskorpehevninger og -senkninger, uten vesentlige strukturendringer som foldninger eller lignende. Epeirogenese innvolverer mye mindre bevegelser og dermed svakere deformasjon av jordskorpen enn det som er tilfellet ved fjellkjededannelser eller orogenese.