Ektosymbiose er symbiose der ingen av organismene lever inne i den andre.