Ekstinktivt erverv, visse former for erverv av eiendomsrett, bruksrett m.m. som medfører at den opprinnelige rettighetshavers rett faller bort, blir ekstingvert, uten at denne ønsker det. Eksempler er hevd, preklusjon og godtroerverv. Se også ekstinksjon.