Ehrlichiose, febersykdom som skyldes infeksjon av bakteriearter i slekten Ehrlichia, nært beslektet med Rickettsia. Sykdommen regnes derfor ofte som en rickettsiose. Bakteriene overføres til mennesket med flått. Det forekommer to ulike varianter av sykdommen, forårsaket av to forskjellige bakteriearter. Human monocytær ehrlichiose skyldes infeksjon med Ehrlichia chaffeensis. Human granulocytær ehrlichiose, HGE, skyldes infeksjon med Ehrlichia phagocytophilia, som hos drøvtyggere fører til sjodogg. Symptomer og sykdomsforløp er like for begge infeksjonstypene: et influensalignende sykdomsbilde med feber, muskelsmerter og hodepine. Sykdommen fører til at blodplater og blodceller blir ødelagt, med blødninger og lav blodprosent som resultat. Immunforsvaret blir svekket. I USA er dødeligheten ved HGE 5 %. Ehrlichiose behandles med antibiotika. HGE ble første gang påvist i Norge i 1998, mens human monocytær ehrlichiose ikke er påvist (2005).