Effusjon, lekkasje av gass gjennom en liten åpning. Effusjonsfarten (den gassmengde som lekker ut per tidsenhet) er omvendt proporsjonal med kvadratroten av gassens molekylvekt. Gasser med liten molekylvekt lekker derfor mye raskere ut gjennom små åpninger enn gasser med større molekylvekt. Dette anvendes bl.a. til å påvise metangass i kullgruver. Man bruker da en beholder som er fylt med ren luft og har små åpninger eller porer i veggen. Den lette metangassen vil hurtig lekke inn i beholderen gjennom porene, slik at trykket i beholderen stiger. Effusjon har stor betydning i høyvakuumteknikk, bl.a. i lekksøkere, hvor man leder en strøm av helium langs områder hvor det kan være lekkasje og straks registrerer en trykkøkning hvis gassen lekker inn i vakuumsystemet. Effusjon kan også nyttes til å skille isotoper, særlig av lette grunnstoffer.