Ebullioskop, instrument til måling av molekylmassen ved kokepunktforhøyelse. Se ebullioskopi.