Dobbeltsalg, salg av samme ting til flere kjøpere, enten i svikaktig hensikt, på grunn av uklarhet om eiendomsforholdene eller fordi flere representanter for samme selger inngår avtale i uvitenhet om de andre disposisjoner. Svikaktig dobbeltsalg som påfører eller utsetter noen for tap, kan etter straffeloven av 1902 § 277 straffes med bøter eller med fengsel inntil tre år eller med både fengsels- og bøtestraff. Når det gjelder dobbeltsalg av løsøre, vil kjøper nr. 1 i alminnelighet måtte stå tilbake hvis selgeren fortsatt har tingen i sin besittelse og deretter overlater besittelsen til en kjøper nr. 2 som er i god tro, jf. lov om godtroerverv av løsøre av 2. juni 1978 § 1. Med hensyn til dobbeltsalg av fast eiendom er tinglysingstiden avgjørende i tilfelle av kollisjon mellom to kjøpere som begge er i god tro, jf. lov om tinglysing av 7. juni 1935 §§ 20 og 21.