Dikaryotisk, celle (hyfe) med dobbelt kromosomsett slik som hos den diploide, men kromosomene fra hver av foreldrene ligger i to separate kjerner, ikke blandet i én diploid kjerne. Et slikt parkjernestadium (dikaryofase) finnes bare hos sopp, og hos stilksporesoppene utgjør dikaryotiske hyfer oftest hoveddelen av soppvevet. Den diploide fasen er da redusert til zygoten (med enkelte unntak, blant annet hos honningsopp).