Difosforsyre, egentlig difosfor(V)syre, den mest benyttede betegnelsen for pyrofosforsyre, H4P2O7, et fargeløst, krystallinsk stoff med smeltepunkt 61 °C. Løser seg lett i vann og gir en sterk syre. Dannes ved oppvarming av fosforsyre til 220 °C.