Desimasjon, fjerning av en tidel; oppkreving eller betaling av tiende.