Delegering eller delegasjon, det å overlate til en annen å utføre å treffe beslutninger med rettsvirkninger på sine vegne – ved avtaleinngåelse, instruks eller forvaltningsvedtak. I privatrettslige sammenhenger brukes oftest betegnelsen «fullmakt» om dette. Delegering må skilles fra overføring av myndighet til andre. Ved delegering beholder den som delegerer sin overordnede kompetanse, både til å tilbakekalle delegeringsfullmakten, til å gi instrukser om hvordan den tildelte avgjørelsesmyndigheten skal utøves – generelt eller i den enkelte sak – og til å omgjøre vedtak truffet i medhold av delegeringsvedtak så langt ikke private parters interesser er til hinder for dette (se omgjøring).

Etter norsk forfatning har Kongen som hovedregel adgang til å delegere sin myndighet til et underordnet statsorgan, som regel det departement saken hører under. Dette gjelder likevel ikke når Grunnloven bestemmer at en avgjørelse skal treffes i statsråd, således for eksempel embetsbesettelser og andre «Sager af Vigtighed» (Grunnloven § 28). Det er i praksis antatt at Stortingets lovgivningsmyndighet kan delegeres på saklig avgrensede områder, for eksempel til Kongen, et departement eller kommuner; se fullmaktslov og forskrift.

Som alminnelig regel er det adgang til intern delegering – også kalt uegentlig delegering – innen ett og samme organ, til bestemte personer eller avdelinger, så langt dette er faglig forsvarlig og noe annet ikke er fastsatt i lov eller delegeringsvedtak. Det ble derimot tidligere lagt til grunn at andre forvaltningsorgan enn  departementene som alminnelig regel ikke kunne delegere beslutningsmyndighet som de er tillagt ved lov eller delegeringsvedtak, til andre enn egne tilsatte. Men i dag er det antatt at et underordet organ kan videredelegere eller subdelegere til annet organ, i den utstrekning dette kan anses faglig forsvarlig og ikke er i strid med forutsetninger i lov eller i vedtaket om delegering til vedkommende organ. Men slik delegering forutsetter at det organ det delegeres til, er underordnet det delegerende på vedkommende saksområde.

Adgangen til delegering innen kommuner og fylkeskommuner er regulert i Kommuneloven (LOV-1992-09-25-107). Så langt ikke annet er fastsatt i denne loven eller i annen lov, kan det delegeres til alle folkevalgte organer. Det kan også delegeres til ordfører, leder for styre eller utvalg, og til administrasjonssjefen (rådmannen), i alle saker som «ikke er av prinsipiell betydning».

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.