Defensjonsskip, væpnet handelsskip. Christian 4 forordnet 1628 at byer og len skulle utrede defensjonsskip mot å få handelsprivilegier. Skipene skulle kunne verne seg mot kaprere i fredstid og tjene som orlogsskip i krig. Ved krigsutbruddet 1643 greide Hannibal Sehested å mønstre ni defensjonsskip. Senere økte tallet til 18 med 6–22 kanoner hver. Etter 1650 ble de borte, men fra 1664 under U. F. Gyldenløves stattholderskap fikk utrederne større privilegier. Skipene var nå større og førte opptil 34 kanoner. Under det nordiske nøytralitetsforbund i 1690-årene vokste tallet på defensjonsskip til 21, men de forsvant etter 1700. Senere ble navnet brukt om forskjellige slags fartøyer som ble utstyrt med kanoner og brukt til havneforsvar.