Datio in solutum, ytelse i stedet for betaling. Datio in solutum foreligger når en skyldner med fordringshaverens samtykke innfrir sin forpliktelse med en annen ytelse enn opprinnelig avtalt, f.eks. med varer istedenfor penger. En datio in solutum vil i alminnelighet ha karakter av betaling med «usedvanlige betalingsmidler" slik uttrykket er brukt i lov om fordringshavernes dekningsrett av 8. juni 1984 § 5-5. Derfor vil den kunne omstøtes hvis den er skjedd innen tre måneder før en konkurs eller gjeldsforhandling. Datio in solutum som er foretatt i hensikt å begunstige enkelte fordringshavere til fortrengsel for andre, vil kunne være straffbar etter strl. kap. 27 (forbrytelser i gjeldsforhold).