Darya, (iransk), sjø, elv; ledd i flere elvenavn, f.eks. Amu-Darya, Syr-Darya.