Daltonider, eldre betegnelse for kjemiske forbindelser som har en veldefinert støkiometri, f.eks. NaCl, CO2 og H2SO4. Oppkalt etter John Dalton, som tilla atomene unike masser i 1807. Det motsatte av daltonider er berthollider (forbindelser som viser ikke-støkiometri). Et kjent eksempel er Fe1-xS se jernsulfider.