Daghjem, tidligere betegnelse på heldagsbarnehage. Daghjemmet var 1900-tallets videreutvikling av asylet fra 1800-tallet. Se barnehage.