Détournement de pouvoir, maktfordreining, i fransk forvaltningsrett det forhold at et forvaltningsorgan misbruker sin myndighet til fremme av utenforliggende, f.eks. partipolitiske, formål. Har dannet utgangspunkt for tilsvarende regler i norsk rett, se myndighetsoverskridelse.