Crime passionel, forbrytelse begått under innflytelse av en sterk lidenskap, særlig sjalusi, forsmådd kjærlighet el.l. I Frankrike har juryen ofte i slike saker avsagt oppsiktsvekkende frifinnelseskjennelser, noe som har ført til kritikk av juryordningen og ført til visse reformer. Etter den norske straffelov vil tilsvarende forhold kunne tillegges vekt ved vurderingen av straffritak på grunn av provokasjon (f.eks. strl. § 228), eller ved vurderingen av straffnedsettelse pga. «berettiget harme» (strl. § 56 nr. 1 b). Den skyldiges sinnstilstand vil også kunne tillegges vekt i formildende retning ved straffutmåling innenfor den ordinære strafferamme.