Compensatio culpae, kompensasjon for skadelidtes medvirkning til skaden. I erstatningsretten er dette en problemstilling når det er utvist skyld ikke bare fra skadevolderens side, men også fra skadelidtes. Skadelidtes egen skyld, gjerne kalt medvirkning til skaden, kan medføre at hans erstatningskrav blir redusert, eller at han ikke får erstatning i det hele tatt.