Clausula rebus sic stantibus, teori om at enhver kontrakt måtte ansees inngått under den forutsetning at hvis forholdene senere forandret seg i den ene parts disfavør, skulle kontrakten falle bort; oppstått i middelalderen. Denne oppfatning er nå forlatt ved læren om bristende forutsetninger, som dog varierer i sitt innhold (se forutsetning). I folkeretten hevdes imidlertid fremdeles at enhver traktats gyldighet er betinget av at intet uforutsett inntreffer. I praksis har det dog vært vanskelig å få medhold i en slik påstand.