Charge des affaires er en diplomatisk representant av lavere rang. Ofte er det en utsendt kontorfunksjonær, som på midlertidig basis ivaretar utenriksstasjonens virksomhet og representerer utenriksstasjonen utad i forhold til vertslandets myndigheter og andre lands diplomatiske representasjon på stedet.