Cessio legis, subrogasjon, i romersk rett en overdragelse i kraft av loven, brukes fremdeles i rettsspråket om det forhold at en fordring etter lovens bestemmelse går over på en ny fordringshaver uten at det kreves noen overdragelse fra den tidligere fordringshavers side. Som eksempel kan nevnes at en forlover som har innfridd sitt forløfte, inntrer i fordringshaverens krav på hovedskyldneren, og at et forsikringsselskap som har dekket skaden, inntrer i den forsikredes erstatningskrav mot skadevolderen.