Cellobiose, kjemisk bruttoformel C12H22O11, sammensatt sukkerart (disakkarid) som kan dannes ved spalting av cellulose. Ved videre spalting (hydrolyse) av cellobiose får man glukose. Cellobiose er stereoisomer (se stereokjemi) med disakkaridet maltose som dannes ved enzymspalting av stivelse.