En sekvens av hendelser i en celle som deler seg og danner to datterceller. Hos prokaryoter skjer cellesyklus i en binær fisjon. Alle eukaryote celler har en cellesyklus bestående av fire faser. En interfase med  hovedfasene G1, G2, og S, samt en M-fase med mitose. I interfase vokser cellene i størrelse. Mitotisk fase omfatter både mitose med atskillelse av søsterkromatider og fordeling i to datterceller (cytokinese). I fasen G1 (gap 1) forbereder cellen seg til DNA-syntese og DNA replikasjon. I S-fase (S-syntese) skjer det syntese av DNA og genomet dupliseres.I G2 (gap 2) etter DNA syntese (postreplikasjon) forbereder cellen seg til mitose. I M-fasen skjer celledelingen og to datterceller dannes. Cellesyklus er meget strengt regulert og kontrollert, slik at bare celler som skal dele seg som slipper inn i G1 og S-fase. Ved utvikling av kreft har det skjedd en svikt i reguleringssystemene. Det er to hovedtyper cellesyklus i eukaryoter: Vegetativ eller somatisk celledeling (mitose), samt teduksjonsdeling i reproduktivt vev (meiose)

Ifølge celleteorien er enhver celle laget fra en allerede eksiterende celle, slik at det er en sammenhengende uavbrutt utviklingslinje fra dagens celler til de første cellene på Jorden.

Reguleringen er i store trekk felles for alle eukaryotene.  Det er mange kontrollpunkter som skal hindre uønsket celledeling. Noen av disse sjekkpunktene regulerer  overgangen  mellom fasene G1-S, i S-fasen og mellom fasene G2-M. Det cellestørrelsekontrollpunktet som hindrer små celler i å dele seg, dessuten er det DNA-skade kontrollpunkter. Signalene som starter deling av celler kommer fra utviklingsprogram for vekst, og tilpasning til omgivelsesfaktorer. Leland H Hartwell, R Timothy Hunt og Sir Paul M Nurse fikk i 2001 nobelprisen i fysiologi eller medisin ”for sine oppdagelser av nøkkelregulatorer i cellesyklus”. I kontrollen av cellesyklus deltar mange proteiner.  Protein kinaser som fosforylerer en lang rekke proteiner og substrater, protein fosfataser som defosforylerer og fjerner fosfatgrupper fra proteiner, samt kinasehemmere. Sykliner (CYC) er en gruppe med forskjellige klasser substratspesifikke proteiner (CYCA, CYCB, CYCC, CYCH) som aktiverer protein kinaser. Syklinene har sykliske variasjoner i konsentrasjon og danner komplekser med syklinavhengige protein kinaser (CDK) som fosforylerer andre proteiner som styrer de forskjellige stadiene i cellesyklus.  Det er mange forskjellige typer CDK som har spesifikke oppgaver, type A CDK-er og type B CDK-er. Noen kinaser aktiverer CDK-er og blir kalt CDK-aktiverende kinaser (CAK-er). Egne inhibitorer (CDKI) hemmer syklinavhengige protein kinaser. Cellesykluskontroll skjer også i reduksjonsdelingen (meiose) ved dannelse av gameter. Celler kan helt eller midlertidig stoppe å dele seg, og gå inn i en hvilefase. 

Når DNA-skader ikke kan bli reparert stopper cellen å dele seg, og gjennomgår en programmert kontrollert celledød (apoptose). Hos pattedyr kan skader i DNA gi opphav til kreft, og hos planter gir de redusert vekst og endret morfologi og utviklingsprogram. Innen kreftforskning arbeides det med å finne molekyler som påvirker cellesyklus, bl.a. ved å interferere med utvalgte protein kinaser og hindre celledeling. WEE1 er en serin/treonin protein kinase, en av de mange, som regulerer cellesyklus. En annen sererin/treonin protein kinasen  mTOR som hemmes av rapaloger som rapamycin.  Ataxia telangiectasia mutert (ATM), navn fra Louis-Bar syndrom,  er en serin-threonin protein kinase som blir aktivert av dobbeltbrudd i DNA, og aktiverer flere kontrollpunkter som stopper cellesyklus. ATR kinase (ATM og RAD3-relatert) er en kinase som blir aktivert hvis det oppstår feil i replikasjonsgaffelen, og ofte blir ATM kinase og ATR kinase aktivert samtidig. Stress fra enkelttrådet DNA blir pakket inn i replikasjonsprotein A (RPA). En rekke proteiner blir påvirket som bl.a. tumorrepressorprotein p53, BRCA1protein (brystcancer 1), checkpoint kinase 2 (CHEK2), histonfamilie 2A type X (H2AFX). Både ATM kinase og ATR kinase finnes også i planter.

Protein kinaser er enzymer som hekter på fosfatgruppen til ATP på hydroksylgruppen til proteinaminosyrene serin, threonin eller tyrosin, kalt henholdsvis serin-threonin kinase, eller tyrosin kinase. Ved denne fosforyleringen endres aktiviteten til enzymet til aktiv form. Fosfatgruppen på proteiner fjernes ved defosforylering katalysert av protein fosfatase og enzymet blir derved inaktivt.

 Hos alle eukaryotene er det en superfamilie med protein kinaser som er homologe og har 12 konserverte regioner. Celledeling og cellesyklus er strengt regulert via syklin-avhengig protein kinase (CDK) i cellekjernen, samt en kaskade med protein kinaser i cytoplasma som fosforylerer hverandre i en familie kalt mitogen-aktivert protein kinase (MAPK). Navnet mitogen betyr tilknyttet mitose og celledeling.  I MAPK-familien har proteinene navn som MAPK-aktivert protein kinase (MAPKK), MAPKK-aktivert protein kinase (MAPKKK), MEK1/2 (mitogen aktivert protein kinase), og ERK1/2 (ekstracellulær signal-regulert kinase).   MAP-kinase kaskaden og MAPK-ERK signalveien  deltar i regulering av vekst og utvikling via styring av aktiviteten til transkripsjonsfaktorer i cellekjernen f.eks. leucin-zippere som AP-1, fos og jun. Trinnene i MAPK-ERK signalveien har stor interesse innen kreftbehandling.

Reseptorlignende protein kinase (RLK) i plasmamembranen mottar signaler fra utsiden av cellene, f.eks. vekstfaktorer, cytokiner eller hormoner, og overfører det til cellekjernen. Reseptor tyrosin kinase (RTK) er et slikt membranprotein hvor en del av proteinet stikker ut på utsiden av cellemembranen og kan reagere med en ligand som virker som et signalmolekyl. Signalet blir overført til det indre av cellen ved at enzymet autofosforylerer seg selv. Signalveien fortsetter via G-proteiner og  Ras-familien av proteiner som inneholder enzymaktiviteten GTPase, hvor Ras-GTP er den aktive formen og RAS-GDP er inaktiv. PI3K/AKT/mTOR signalveien er en av flere andre reguleringsveier som styrer vekst og celledeling hvor  PI3K er fosfatidylinositid 3 kinase som fosforylerer fosfatidylinositol, en forkomponent til fosfoinositider som er en del av fosfolipidene i membraner.  AKT  er protein kinase B, og mTOR en serin-treonin kinase.

Protein kinase G blir regulert av syklisk GMP (cGMP), mens protein kinase B blir kontrollert av syklisk AMP (cAMP). I celler som ikke er stimulert opprettholdes en meget lav konsentrasjon av kalsium (Ca2+ ) i  cytoplasma via aktive kalsiumtransportsystemer i plasmamembranen og organellemembraner. En signalkaskade kan starte med  åpning av kalsiumkanaler som gir en rask midlertidig økning av kalsiumkonsentrasjonen i cytoplasma. I signalveien deltar Ca2+-avhengig protein kinase (CDPK) eller kalmodulin bindende kinase. Kalmodulin er et protein som samvirker med kalsium.

 Referanser

Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2001

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.