Bygningsarkeologi, undersøkelser av bygninger eller bygningsrester med tanke på alder, konstruksjon, bruk eller andre sider ved en bygnings historie. Undersøkelsene kan også gjelde avgrensede deler av en bygning, som f.eks. tapet- eller malinglag. Arbeidet består dels av dokumentasjon av de funn og iakttagelser som gjøres på stedet, dels av tolkning av dette materialet. Ved dokumentasjonen brukes teknikker som fotografering, oppmåling og verbale beskrivelser, mens man ved tolkningen gjør bruk av så vel skriftlige kilder som dendrokronologi og andre hjelpemidler som kan øke forståelsen av det undersøkte materialet. I Norge har bygningsarkeologien i første rekke vært benyttet ved undersøkelser av kirkebygg.