Bruksvakthold, vakt over utestående fiskeredskaper. Bruksvaktholdet administreres av Kystvakten, som hører under Sjøforsvaret. Det utføres ved at leide fartøyer under kommando av en befalingsmann fra Sjøforsvaret driver vakttjeneste på fiskefelter hvor det er større ansamlinger av faststående fiskeredskaper, og hvor det er fare for redskapskollisjoner mellom trål eller andre bevegelige redskaper og faststående redskaper.