Brukstyveri, ulovlig bruk eller forføyning over en løsøregjenstand som tilhører en annen og som påfører tap eller uleilighet for eieren, uten hensikt om varig tilegnelse. Kan straffes med bøter etter straffelovens § 343. I strl. § 342 er det fastsatt strengere straff for brukstyveri av motorvogn, dvs. ethvert kjøretøy (herunder sykkel) som har kraftmaskin til fremdrift, og motorfartøy. Se biltyveri.