Bromater er kjemiske forbindelser som er salter av bromsyre, HBrO3. Se bromoksosyrer.