Boreslam, en væske som hovedsakelig består av vann eller olje og leirpartikler som gir væsken høy densitet. Det brukes i tillegg en rekke tilsetningsstoffer for å oppnå gode smøre- og flyteegenskaper. Under boring pumpes boreslammet ned i brønnen gjennom borestrengen, før det sirkulerer tilbake til boreplattformen gjennom brønnhullet utenfor borestrengen. Der fjernes borekakset og slammet pumpes ned på ny. Vekten av den væskesøylen som boreslammet forårsaker, setter opp et hydrostatisk trykk i brønnen som brukes for å stabilisere formasjonstrykket. Ved å endre sammensetningen av leiren kan boreslammets densitet tilpasses de aktuelle brønntrykk.