Boresjef, borekontraktors øverste ansvarlige for at boreoperasjon og brønnvedlikehold (på produksjonsanlegg eller borefartøy) blir gjennomført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte etter boreleders direktiver. Boresjefen leder borepersonellet og har tilsyn med boreutstyret. Det skal til enhver tid være en boresjef og en assisterende boresjef til stede på produksjonsanlegget når boring pågår.