Boreleder, innen petroleumsvirksomheten rettighetshavers representant som har det overordnede ansvar for at boreoperasjon og brønnvedlikehold – inkludert arbeider i forbindelse med dette på produksjonsanlegg eller borefartøy – gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, i henhold til gjeldende lover og forskrifter, fastlagt boreprogram og etablerte prosedyrer.