Bestemmelse av jordens verdi som vokseplass og dens produksjonsevne. Sammen med utstrekningen og utformingen (arronderingen) på et jordareal gir boniteringen grunnlag for å fastsette jordstykkets økonomiske verdi. Slik verdsetting skjer i forbindelse med eierskifte, både frivillig og tvungent. Faktorer som det må tas hensyn til ved bonitering, er beskaffenhet og dybde av matjorden, undergrunnen, hellingsforholdene, beliggenhet m.m.