Blandede domstoler, domstoler delvis besatt med utenlandske dommere, som ifølge avtale mellom de interesserte stater forekom i Egypt 1876–1949. Ved de såkalte kapitulasjoner var i flere land en rekke fremmede staters borgere unntatt fra landets domsmyndighet. De stod under den konsularjurisdiksjon som deres respektive hjemstater utøvde. Dette skapte vanskeligheter som i Egypt førte til dannelsen av blandede domstoler (Les tribunaux mixtes), sammensatt av en bestemt del utenlandske dommere sammen med egyptere. De var formelt egyptiske myndigheter, men utøvde sin myndighet helt uavhengig. Deres kompetanse omfattet først og fremst sivile saker mellom utlendinger av forskjellig nasjonalitet eller mellom utlendinger og egyptere, men dernest også visse mindre straffesaker. To nordmenn var blant domstolens førstepresidenter: Michael Hanson 1927–32 og Erling Qvale 1948–49.