Blåstål, blåstål, blåskår, hannen av Labrus mixtus, benfiskart i leppefiskfamilien. Hunnen som er svært ulik hannen i farge og delvis i form kalles rødnebb. Blåstål er lett kjennelig fra de andre artene i familien på sin vakre blå farge (hunnen er hovedsakelig rød). Hannen kan bli opptil 40 cm lang og over 1 kg tung, mens hunnen sjelden blir over 30 cm lang. Arten er utbredt fra Trøndelag til Vest-Afrika, og i hele Middelhavet. Arten er vanlig forekommende på 5–200 meters dyp, men er vanligst dypere enn 40 m. Yngre og mindre fisk finnes ofte grunnere enn eldre. Som mange andre leppefisker lever de av rur, snegl og muslinger som plukkes av bunnsubstratet.Blåstålen gyter midtsommers etter en langvarig, rituell bryllupsdans der hunnen (rødnebben) kurtiseres. Eggene legges i et «reir» av alger og passes av hannen til de klekkes. Blåstålen forsvarer et harem bestående av en rekke hunner, samt endel primære hanner som likner på hunner. Som for mange andre arter innen leppefiskfamilien så er arten hermafrodittisk – de fleste individene starter livet som hunner (rødnebb). De fleste individene gyter også som hunner, før noen få skifter kjønn og blir dominante, sekundære hanner (blåstål). Kjønnsskiftet er sosialt styrt. Når en dominant hann dør eller forsvinner av en eller annen grunn blir haremet ledig, og den største eller høyest rangerte hunnen skifter kjønn etter konkurranse med andre hunner av tilsvarende størrelse. I tillegg til denne sekundære hannen forekommer det også som nevnt primære hanner – dette er hanner som ikke gjennomgår kjønnsskifte og som ser ut som hunner gjennom hele livet. Det er lite kunnskap om disse primære hannene, og i litteraturen står det ofte at de trolig ikke deltar i reproduksjonen. Basert på kunnskap om andre arter med samme kompliserte biologi så er dette neppe korrekt. Det er mest trolig at disse primære hanner imiterer hunner for på den måten å kunne skaffe seg nærhet til fertile hunner under gyteakten. Innen fiskebiologien kalles dette en alternativ reproduktiv strategi; i stedet for å konkurrere om tilgang til en partner sniker de seg trolig til tilgang til gyting. Den eneste måten å teste dette på er å undersøke farskapet til avkom innen et slikt harem med genetiske farskapsanalyser.Det forekommer ikke noe rettet fiske på blåstål/rødnebb.