Biotopskjøtsel, stell av viltets livsmiljø for å skape bedre livsvilkår for enkeltarter. Det kreves inngående kjennskap til den enkelte arts biotopkrav for at tiltakene skal ha noen effekt. Biotopskjøtsel kan som eksempler omfatte tiltak som sikring av spesielle skogtyper, planmessig hogst, vern av vassdrag og våtmarker, lyngbrenning. Biotopskjøtsel innebærer endringer av landskapet, og kan som sådann virke negativt på andre dyrearter enn de som tiltakene er myntet på.