Bierverv, erverv utenfor hovedstilling. Dersom ikke annet er bestemt, har arbeidstagere adgang til å ta arbeid ved siden av sitt hovedarbeid. Men bierverv må ikke være av en slik art at det medfører vanskeligheter for utførelsen av hovedarbeidet. Og bierverv må ikke medføre en slik belastning på den ansattes arbeidskraft at denne ikke blir i stand til å utføre hovedarbeidet skikkelig. Adgangen til bierverv er begrenset ved lovbestemmelser eller reglement for en del offentlig ansatte.