Barns erstatningsansvar, det ansvar mindreårige (barn og ungdom under 18 år) har for skade de volder ved forsett eller uaktsomhet. Selv om den mindreårige er erstatningsansvarlig etter loven, gjelder ansvaret bare så langt det anses rimelig ut fra barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers, jf. skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 § 1-1. Foreldrene har en vidtgående plikt til å erstatte skade som den mindreårige har gjort, jf. lovens § 1-2. Foreldrene har objektivt ansvar for erstatning med inntil 5000 kroner for hver skade voldt av barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for.