Bestyrer av landeiendommer. Tidligere brukt også om slottsforvaltere, dommere, fogder og andre (kongelige) embetsmenn.