Avskrift, dokument som ordrett gjengir innholdet av et annet dokument. Avskrift kan ifølge norsk rett nyttes som bevismiddel hvis gjenparten er bekreftet av notarius publicus eller på annen måte.