Aviær rhinotrakitt, virussykdom som affiserer luftveiene hos fugl. I 2003 ble virus for første gang påvist i Norge. Ved bruk av serologiske metoder ble smittestoffet påvist i to besetninger med i alt 12 000 foreldredyr for slaktekylling-hybrider. Ingen viste symptomer på sykdom, men som forebyggende tiltak ble besetningene avlivet og destruert. I andre land har sykdommen gjerne epidemisk forløp og forårsaker store tap.