Autodissosiasjon, selvspalting. Innen kjemien det at stoffer helt eller delvis spaltes i ioner, eller at de overfører et ion (som oftest H+) fra ett molekyl til et annet slik at to motsatt ladde ioner oppstår. Eksempler: Vann: 2 H2O ⇋H3O+ + OH, ammoniakk: 2 NH3⇋ NH4+ + NH2 og svovelsyre: 2 H2SO4⇋ HSO4 + H3SO4+.