Asianiske språk, fellesnavn på oldtidsspråk i For-Asia som ikke er indoeuropeiske eller semittiske: sumerisk, kassittisk, hattisk, khaldisk, hurrisk, lykisk, lydisk, karisk, mysisk og pisidisk. Det er en rent geografisk betegnelse, da man ikke vet om disse språkene er innbyrdes beslektet.