Asfaltgrusbetong, asfaltdekke som består av en blanding av tørket, oppvarmet steinmateriale og ca. 6 % bitumen. Det anvendes vesentlig som slitelag på veier med liten trafikk, til fortau, skoleplasser, og private veier. Se asfaltdekker.